37.500.000 đ 34.000.000 đ
29.000.000 đ 28.000.000 đ
12.500.000 đ 12.000.000 đ
13.000.000 đ 12.000.000 đ