Các hình thức thanh toán gồm chuyển khoản hoặc trả tiền mặt trực tiếp.